RESPONSABILITATILE DIRIGINTELUI DE SANTIER

Dirigintele de santier este specialistul angajat de catre Beneficiar/Investitor pentru urmarirea executiei lucrarilor, intocmai cu specificatiile din proiect si a normativelor tehnice in vigoare.
Dirigintele de santier este specialistul care reprezinta Beneficiarul/Investitorul de la inceputul pana la terminarea lucrarilor de constructii.
Rolul dirigintelui de
santier este de a verifica si accepta realizarea lucrarilor de constructii respectandu-se calitatea lor, prevazuta in legislatia si normativele tehnice in vigoare.


1. RESPONSABILITATILE DIRIGINTILOR DE SANTIER IN FAZA DE PREGATIRE A EXECUTARII LUCRARII

Dirigintele de santier verifica existenta autorizatiei de construire si daca aceasta respecta prevederile legale;
• Dirigintele de
santier controleaza daca proiectul tehnic este corespunzator autorizatiei de construire si avizelor aferente;
• Dirigintele de
santier verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corespondenta dintre acestea; Controleaza daca proiectele au fost verificate in conformitate cu prevederile legale. Din punct de vedere legal, proiectele intocmite vor fi verificate de personal calificat, atestat MLPTL indiferent daca este vorba de o constructie definitiva sau provizorie, precum si in cazul refunctionalizarii, modernizarii sau consolidarii unei cladiri existente. Exceptie fac numai lucrarile pentru locuinte parter, parter si un etaj si anexele gospodaresti din mediul rural. Conform legii, investitorul trebuie sa incheie contracte cu acestia, separat fata de proiectanti, intrucat proiectantul nu are dreptul sa-si verifice singur propria prestatie.
• Dirigintele de
santier verifica existenta in proiect a fazelor determinante si a programului de control al proiectantului;
Participa la pregatirea licitatiilor pentru desemnarea executantilor lucrarilor de constructii;
• Dirigintele de
santier participa alaturi de investitori la elaborarea contractului de executie cu constructorul si raspunde de introducerea in contract a prevederilor referitoare la calitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate;
• Dirigintele de
santier preda constructorului, pe baza de proces verbal, amplasamentul constructiei, liber de orice sarcina, precum si bornele de reper. La predarea preluarea amplasamentului participa si reprezentanti ai proiectantului, precum si in situatii speciale, reprezentanti ai furnizorilor de utilitati.
Participa impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea lucrarilor de constructii;
• Dirigintele de
santier preda executantului lucrarilor de constructii terenul destinat organizarii de santier si verifica valoarea lucrarilor de organizare determinate de proiectant.

2. RESPONSABILITATILE DIRIGINTELUI DE SANTIER IN FAZA DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Dirigintele de santier urmareste realizarea constructiei in conformitate cu contractul, proiectul, cu caietul de sarcini si cu reglementarile tehnice in vigoare;
• Dirigintele de
santier verifica respectarea tehnologiei de executie pentru asigurarea calitatii prevazute in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;
• Dirigintele de
santier interzice utilizarea de lucratori neautorizati, acolo unde reglementarile tehnice au prevederi in acest sens;
• Dirigintele de
santier efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor facute;
• Dirigintele de
santier participa la receptia calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semneaza procesele verbale de receptie calitativa impreuna cu constructorul;
• Dirigintele de
santier patricipa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse;
• Dirigintele de
santier are grija ca la fazele determinante, constructorul sa convoace reprezentantul Inspectiei Teritoriale in Constructii;
• Dirigintele de
santier verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate;
• Dirigintele de
santier interzice utilizarea materialelor, prefabricatelor si semifabricatelor necorespunzatoare, sau care nu au certificat de calitate sau agrement tehnic;
• Dirigintele de
santier interzice utilizarea de tehnologii fara agrement tehnic;
• Dirigintele de
santier urmareste executarea lucrarilor pe toata durata lor, aproband plata numai pentru lurarile corespunzatoare calitativ;
• Daca este cazul, solicita sistarea executiei, demolarea lucrarilor necorespunzatoare si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant;
• Dirigintele de
santier transmite proiectantului pentru solutionare, propuneri de solutii privind neconformitatile si neconcordantele aparute in executie;
• Dirigintele de
santier avizeaza dispozitiile de santier emise de proiectant;
• Dirigintele de
santier urmareste ca executantul sa respecte masurile dispuse de proiectant sau de alte persoane abilitate;
• Dirigintele de
santier verifica respectarea legii nr. 10/1995;
• Dirigintele de
santier verifica respectarea programului de asigurare a calitatii de catre executant;
• Dirigintele de
santier verifica, in numele investitorului, valori si deconteaza lucrarile executate;
• In baza documentelor de la proiectant si executant completeaza cartea tehnica a constructiei;
• Dirigintele de
santier urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si preda terenul pe care au fost amplasate acestea, proprietarului terenului;
• Dirigintele de
santier asigura implementarea de catre beneficiar a unui sistem de asigurare a calitatii in activitatile necesare realizarii constructiei pentru care a fost angajat;

3. RASPUNDERILE DIRIGINTILOR DE SANTIER IN FAZA DE RECEPTIE A LUCRARILOR

Participa la receptia lucrarilor si intocmeste actele de receptie;
• Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie: documentatiile tehnice elaborate de proiectanti si puse la dispozitia constructorilor, documentele doveditoare pentru activitatea de urmarire si asigurare a calitatii derulata pe durata executiei lucrarilor, precum si alte documente si documentatii elaborate in conformitate cu legislatia in vigoare;
• Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie;
• Urmareste intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor cerute de comisia de receptie;
• Preda investitotului actele de receptie, documentatia tehnica si economica, impreuna cu cartea tehnica a constructiei;